ΝΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗ του προϊόντος  ISOΝET Τ, (Αρ.Αδ. 9076/09.08.2016) , για την καταπολέμηση της Tuta absoluta στην καλλιέργεια της τομάτας θερμοκηπίου.