Περιγραφή

BIOLINE PANT C 632 431 NoLine

ΕΧΘΡΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

 

Θρίπας της Καλιφόρνιας Amblyseius swirskii  swirskiline bioline logo
Amblyseius cucumeris
Amblyseius montdorensis MONTYline PANT C 144 431 NoLine
Hypoaspis miles  hypoline bioline logo
Αλευρώδης θερμοκηπίων Amblyseius swirskii  swirskiline bioline logo
Eretmocerus eremicus
Amblyseius montdorensis  MONTYline PANT C 144 431 NoLine
Αλευρώδης Amblyseius swirskii  swirskiline bioline logo
Eretmocerus eremicus  eretline bioline logo
Macrolophus Pygmaeus  macroline bioline logo
Τετράνυχος Amblyseius californicus californiline bioline logo
Amblyseius andersoni  ANDERline PANT C 431 186 NoLine
Phytoseiulus persimilis phytoline bioline logo
Feltiella acarisuga  FELTIline PANT C 431 186 NoLine
Amblyseius andersoni  ANDERline PANT C 431 186 NoLine
Αφίδες Aphidius colemani  APHEline PANT C 7496 431 NoLine
Aphidoletes aphidimyza  aphidoline bioline logo
Adalia bipunctata ADAline PANT C 7496 431 NoLine
Aphidius ervi  ERVIline PANT C 7496 431 NoLine