Περιγραφή

BIOLINE PANT C 632 431 NoLine

ΕΧΘΡΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ

 

Θρίπας της Καλιφόρνιας Amblyseius montdorensis montyline bioline logo
Orius laevigatus oriline bioline logo
Tετράνυχος Phytoseiulus persimilis  phytoline bioline logo
Amblyseius californicus  californiline bioline logo
Feltiella acarisuga  FELTIline PANT C 431 186 NoLine
Amblyseius andersoni  anderline bioline logo
Αλευρώδης θερμοκηπίων Eretmocerus eremicus  eretline bioline logo
Macrolophus caliginosus  macroline bioline logo
Αλευρώδης Eretmocerus eremicus  eretline bioline logo
Εncarsia formosa  Encarline f
Λιριόμυζα Diglyphus isaea  digline bioline logo
Aφίδες Aphidoletes aphidimyza  aphidoline bioline logo
Αdalia bipunctata  ADAline PANT C 7496 431 NoLine
Αphidius colemani  APHEline PANT C 7496 431 NoLine
Aphidoletes aphidimyza  aphidoline bioline logo