Τα Τροφικά Προσελκυστικά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση εντόμων με σκοπό  τον σχεδιασμό στρατηγικής καταπολέμησης του εντόμου εχθρού. Κυρίως βρίσκουν εφαρμογή στη τάξη εντόμων δίπτερα (Dacus , Ceratitis, Drosophila κ.λ.π) καθώς επίσης και σε ορισμένα είδη λεπιδοπτέρων (Cydia pomonella).

Διαθέσιμα προϊόντα στην ελληνική αγορά από την ANTHESIS είναι:

– Καιρομόνη για Cydia pomonella: χρησιμοποιείται για την έλξη – παγίδευση θηλυκών ατόμων του είδους Cydia pomonella , με σκοπό την παρακολούθηση         των επιπέδων πληθυσμού θηλυκών. Το προϊόν είναι μεγάλης σημασίας σε οπωρώνες όπου εφαρμόζεται η μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης γιατί αποτελεί το     μόνο αξιόπιστο τρόπο προκειμένου να εκτιμηθούν οι πληθυσμοί θηλυκών και κατ’ επέκταση η δυναμική πληθυσμών καρπόκαψας.

– Προσελκυστικό Drosophila suzukii το οποίο αποτελείται από 2 μέρη:

i) tablet (κύλινδρος από υδρολυμένη πρωτεϊνη σε στερεά μορφή)

ii) pipette (πιπέτα των 5 ή 10ml, μίγμα από ασθενή οργανικά οξέα και αλκοόλες)

– Προσελκυστικό Ceratitis capitata: ειδικό υλικό εμποτισμένο με ασθενή οργανικά οξέα.

– Προσελκυστικό Bactrocera oleae (Dacus oleae): ειδικό υλικό εμποτισμένο με ασθενή οργανικά οξέα.